Харесани игри
Изиграни игри

Mahjong Jong

Mahjong Jong игра

Mahjong Jong

Премахнете всички плочки в тази забавна и проста китайска тематични игра махджонг.

Как се играе тази игра:
Мишката, за да си взаимодействат

Пъзели Борд Маджонг